PYTANIA Z KATECHIZMU

 1. Czym jest wiara?

Wiara jest łaską. Jest cnotą nadprzyrodzoną. Wiara jest darem Boga, dzięki któremu przyjmujemy za prawdę to, co Bóg objawił. Bez wiary nie można podobać się Bogu.

Jest osobistym przylgnięciem całego człowieka do Boga.

 1. Czym jest nadzieja?

Nadzieja jest cnotą nadprzyrodzoną, dzięki której ufamy, że Bóg obdarzy nas życiem wiecznym. Ufamy, że Bóg udzieli nam łask koniecznych do zbawienia.

To dyspozycja, dzięki której usilnie i wytrwale tęsknimy za tym, co jest celem naszego życia na ziemi.

 1. Czym jest miłość?

Miłość jest cnotą daną przez Boga, dzięki której kochamy Boga ponad wszystko oraz kochamy ludzi jak siebie samych ze względu na miłość Boga. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu , a Bóg w nim.

 1. Co to jest roztropność?

To cnota, która uzdalnia nas do mądrych wyborów i do prawego działania.

 1. Co to jest sprawiedliwość?

To cnota, która uzdalnia nas do oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy.

 1. Co to jest męstwo?

To cnota, dzięki której robimy to co prawe i dobre pomimo trudności wytrwale. Nie zniechęcamy się pomimo trudności. 

 1. Co to jest umiarkowanie?

To cnota, dzięki której panujemy nad popędami i pragnieniami naszej ludzkiej natury. Potrafimy zachować umiar w używaniu przyjemności 

 1. Czym jest modlitwa?

Jest rozmową człowieka z Bogiem. To odpowiedź człowieka na miłość Boga.

Modlitwa ma wiele form. Jest modlitwa: ADORACYJNA, DZIĘKCZYNNA, BŁAGALNA, PRZEBŁAGALNA, UWIELBIENIA, WSTAWIENNICZA.

Są trzy główne rodzaje modlitwy: modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja.

Najważniejszą modlitwą wspólnotową jest Msza Święta.

 1. Kto to jest człowiek? 

Człowiek jest stworzeniem, złożonym z ciała i duszy nieśmiertelnej, powołany do istnienia na obraz i podobieństwo Boga. Posiada rozum, wolną wolę i potrafi kochać. Jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Ma godność osoby, bo jest obrazem Boga.

 1. Co to jest Pismo św. i jak je dzielimy ?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Pismo św. dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi. Głównym autorem Pisma św. jest Bóg, który wybrał ludzi i natchnął ich swoim Duchem.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa 
 • ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu.
 • pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.
 • ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.
 • pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia.
 • chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.
 • trzy lata publicznej działalności.
 • powołanie 12 Apostołów.
 • ustanowienie Kościoła św.
 • wybór św. Piotra na swego następcę.
 • śmierć na krzyżu na Golgocie, w Wielki Piątek, o godz. 15-tej.
 • zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci, obecnie to Wielka Niedziela.
 • wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu.
 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 
 • przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej
 • rozmnożenie chleba
 • uzdrowienie paralityka
 • wskrzeszenie Łazarza
 • zmartwychwstanie Jezusa
 • oczyszczenie 10 trędowatych
 • wskrzeszenie młodzieńca z Nain.
 • nawrócenie Zacheusza.
 • uciszenie burzy na morzu.
 • uzdrowienie niewidomego.
 • przemienienie Jezusa na Górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.
 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
 • o synu marnotrawnym
 • o miłosiernym samarytaninie
 • o Dobrym Pasterzu
 • o robotnikach w winnicy
 • o talentach
 • o pszenicy i kąkolu
 • o zagubionej owcy
 • o 10 pannach
 • o siewcy
 • o sieci.
 • o niemiłosiernym dłużniku.
 • o przewrotnych dzierżawcach winnicy.
 • o uczcie królewskiej.
 1. Wymień kilka najważniejszych świąt Matki Bożej?

Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -25 lII; Królowej Polski – 3 V; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII; Matki Boskiej Częstochowskiej – 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 XII.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to oczyszczenie duszy i odpokutowanie za popełnione zło na ziemi.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. To stan najwyższego szczęścia człowieka.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza i bliźnim. Jest odłączeniem się od Boga. Jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub Kościelnych. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki (powszedni), cudzy, wołający  o pomstę do nieba i przeciw Duchowi Świętemu.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej: świadome, czyli z poznaniem złego; dobrowolne, czyli z własnej woli. Dokonany z pełną świadomością i z całkowitą zgodą.

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy małej lub nie całkiem świadome i nie całkiem dobrowolne w rzeczy ważnej.

 1. Co to jest Kościół?

To wspólnot ludzi wierzących w Boga. To rodzina dzieci Bożych. Wstępujemy do niego przez wiarę i chrzest. Jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Celem Kościoła jest zbawienie człowieka.

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. Inaczej, to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Chrystus ustanowił 7 sakramentów i powierzył je Kościołowi.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego, umożliwia przyjmowanie inne sakramenty, stajemy się dziećmi Bożymi.

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Jest dopełnieniem Chrztu, zostajemy obdarowani Duchem Świętym.

 1. Co to jest Msza św.?

Msza św. to sakrament.  Jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa). Składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa i z Liturgii Eucharystycznej.

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem, odbudowuje przyjaźń z Bogiem, otwiera nam bramę do Zbawienia, odzyskujemy łaskę uświęcającą. Jest to sakrament uzdrowienia.

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie Chorych jest to sakrament uzdrowienia, który jednoczy chorego z Męką Chrystusa, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, oczyszcza z grzechów, daje ulgę w cierpieniu, (umacnia go) a niekiedy przywrócenie zdrowia, czasem przygotowuje na drogę do wieczności

 29.Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Posiada dwa cele: dobro małżonków (świętość) i zrodzenie i wychowanie potomstwa.

 1. Co to jest kapłaństwo?

Jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych. Dzięki temu sakramentowi Jezus dalej naucza, uświęca. Są trzy stopnie święceń: diakon, ksiądz i biskup. 

 1. Co to jest sumienie?

  Sumienie jest to głos wewnętrzny w człowieku, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła. Może być prawidłowe lub  nieprawidłowe ( szerokie lub wąskie). Jest zdolnością odróżniania dobra od zła.

 1.  Co to jest łaska uświęcająca?

          Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi. Jest pomocą nadprzyrodzoną jaką daje nam Bóg abyśmy odpowiedzieli na nasze powołanie. 

 1.         Co to jest Dekalog?

        Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera podstawowe obowiązki człowieka wobec Boga i    bliźniego.

34.. Jak dzieli się Dekalog?

Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem następnych naszych bliźnich.

 1. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną?

Zakazuje: politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, tj. oddawania czci temu, co nie jest Bogiem, a więc stworzeniu, władzy, wartościom materialnym; zabobonu, czyli wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu; świętokradztwa, znieważania osób lub rzeczy świętych, przede wszystkim Eucharystii; ateizmu, odrzucania istnienia Boga; agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo.

 1. Co nakazuje przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno?

Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać. Zakazane jest natomiast: posługiwanie się nim w celu popełnienia zła; bluźnierstwo, czyli wypowiadanie przeciw Bogu słów nienawiści i mówienie źle o Nim; niewierność wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga oraz składanie  Jego imię fałszywego świadectwa. 

 1. Co oznacza: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił?

Chrześcijanin powinien pamiętać, by: świętować niedzielę oraz święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii; przeżywać radość i miłość braterską w dniu Pańskim; odpoczynek duchowy i fizyczny czyli powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

 1. Co nakazuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją?

Nakazuje czcić i szanować, miłować i słuchać rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg – dla naszego dobra – udzielił swojej władzy.

 1. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Miłość, szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo, a także pomoc moralna i materialna na starość, w chorobie i innych trudnych sytuacjach.

 1. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Kochać i szanować swoje dzieci, jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Odpowiedzialnie je wychować i przekazać im wiarę przez dobry przykład, katechezę rodzinną oraz uczestnictwo w życiu Kościoła.

 1. Co nakazuje przykazanie: Nie zabijaj?

Szacunek dla życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem każde jest darem Boga. Nakazuje troszczyć się o własne i cudze życie oraz zdrowie duszy i ciała.

 1. Czego zakazuje piąte przykazanie?

Zabójstwa i pomocy z nim; przerywania ciąży i współdziałanie w tym; eutanazji, uśmiercania osób upośledzonych, chorych lub umierających; samobójstwa i pomocy w nim.

 1. Jakie są nasze obowiązki wobec ciała?

Troszczyć się o zdrowie fizyczne; nie używać narkotyków, nie nadużywać alkoholu, tytoniu, leków czy żywności.

 1. Co oznacza: Nie cudzołóż?

Należy żyć w czystości, panować nad sobą swoimi popędami, kontrolować skłonności ciała, mając świadomość, że nie zawsze prowadzą nas one ku dobru.

 1. Czego domaga się szóste przykazanie?

Zachowania poczucia wstydu; unikania pożądliwości w myślach i pragnieniach; nie  uleganie erotyzmowi i próżnej ciekawości.

 1. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości?

Gwałt, homoseksualizm, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie, pornografia i masturbacja.

 1. Co oznacza: Nie kradnij?

Szanować dobra innych, okazywać sprawiedliwość, miłość i solidarność. Należy zwracać rzeczy bezprawnie nabyte; naprawiać popełnione niesprawiedliwości; przestrzegać zawartych umów.

 1. Czego zakazuje siódme przykazanie?

Nie wolno kraść, przywłaszczać sobie dóbr innych ludzi wbrew ich woli. 

 1. Co znaczy: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu?

Należy szanować prawdę; zachowywać tajemnice powierzone w sekrecie; nie szkodzić plotkami, kłamstwem, obmowami i powtarzaniem niepotwierdzonych informacji o innych ludziach. Nie wolno kłamać pod przysięgą, ani przekazywać fałszywych informacji i wprowadzać w błąd w interesach, np. w reklamie.

 1. Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu?

Cudzołóstwo; rozwód.

 1. Czego zabrania dziesiąte przykazanie?

Zabrania chciwości, czyli nieumiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości, czyli smutku doznawanego z powodu dobra, szczęścia innych osób.

 1. Co znaczy: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

Należy świętować niedzielę święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych.

 1. Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta nakazane?

Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem obowiązków rodzinnych, lub inne prace o dużej użyteczności społecznej.

 1. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce?

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I);
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII);
Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI);
Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII).

55.  Osiem Błogosławieństw.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie,
Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

56. Co to jest niedziela? 

Niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa. Jest to dzień Pański. Jest zasadniczym dniem sprawowania Eucharystii. Dniem dla rodziny i powstrzymania się od pracy niekoniecznej.

57. Co to jest wolność? 

To dar od Boga. Dzięki niemu mogę wybierać między dobrem a złem. Wolność tracimy kiedy wybieramy zło, a odzyskujemy ją przez Sakrament Pokuty.

58. Wymień Dary Ducha Świętego.

Dar mądrości, Dar rozumu, Dar rady, Dar męstwa, Dar umiejętności, Dar pobożności, Dar bojaźni Pańskiej.

59. Wymień kilka przymiotów Boga.

 • wieczny – zawsze był, jest i będzie.
 • wszechmocny – wszystko może uczynić.
 • niezmienny – zawsze jest ten sam.
 • mądry – wszystko co robi jest mądre i dobre.
 • święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi.
 • sprawiedliwy – za dobro wynagradza, za zło karze.
 • miłosierny – pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

60. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który  stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jest naszym Zbawicielem.

61. Co to jest Łaska uświęcająca?

Jest to Dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi. Życie Boże, które otrzymujemy na chrzcie świętym. Możemy stracić ją po grzechu ciężkim, a odzyskać ja w sakramencie Pokuty i Pojednania.

62. Co to znaczy że Bóg jest Ojcem?

Znaczy to , że Bóg  jest Stwórcą nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Także dlatego, że tak objawił nam Go Jego Syn Jezus, który naucza, aby zwracać się do Niego słowami: “Ojcze nasz”.

63. Kim jest Duch Święty?

Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest On równy co do natury i istoty z Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Został On wysłany do naszych serc, abyśmy mogli otrzymać Boże życie.

64. Na czym polega pierwszy grzech człowieka i co utracili pierwsi rodzice Adam i Ewa?

Grzech ten polegał na nieposłuszeństwie i utracie zaufania do Pana Boga. Pierwsi ludzie chcieli być jak Bóg. Utracili oni dla siebie i dla wszystkich ludzi łaskę pierwotnej przyjaźni z Bogiem.

65. Dlaczego Maryja jest Matką Bożą?

Dlatego, że zgodziła się na to by być Matką Jezusa – Bożego Syna, którego porodziła w Betlejem.

66. Co to jest Kościół i po co Jezus go Założył?

Jest to wspólnota ludzi wierzących w Boga. Jezus założył kościół ponieważ Bóg chce zbawić nas nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. Jest on: JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY i APOSTOLSKI.

67. Co to znaczy, że Kościół jest jeden?

Podobnie jak istnieje jeden Chrystus, tak samo istnieje jeden kościół, choć składa się z wielu Kościołów lokalnych. Razem stanowią jedno Mistyczne Ciało Chrystusa.

68. Dlaczego Kościół jest święty?

Nie dlatego, że wszyscy jego członkowie są święci, ale że jego twórca najwyższy Bóg jest najświętszy.

69. Dlaczego Kościół jest powszechny?

Dlatego, że założył go Chrystus i to On dał kościołowi pełnię środków zbawienia (sakramenty, modlitwa, Ewangelia), aby głosił wszystkim ludziom Dobrą Nowinę.

70. Dlaczego Kościół jest apostolski?

Dlatego, że został zbudowany na Fundamencie Apostołów. Zachowuje i przekazuje nauczanie Apostołów.

71. Dlaczego Kościół ma władzę odpuszczania grzechów?

Dlatego, że sam Chrystus mu jej udzielił mówiąc:” Weźmijcie Ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

72. Co to są ostateczne rzeczy człowieka i dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie umarłych?

Rzeczy ostateczne człowieka to : śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.Wierzymy w zmartwychwstanie ponieważ Jezus powstał z martwych. On pokonał śmierć i powiedział:” Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył”.

73. Jak  wygląda udzielanie  sakramentu bierzmowania?

Biskup namaszcza czoło kandydata świętym krzyżmem (olejem zmieszanym z balsamem, poświęconym przez biskupa). ten obrzęd dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”; Bierzmowany odpowiada :”Amen”. Później Biskup mówi słowa: “Pokój z tobą”. Bierzmowany odpowiada: ” I z Duchem twoim.”

74. Skutki przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 • przynosi wzrost wiary i pogłębienie łaski chrzcielnej.
 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie.
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem.
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego.
 • udoskonala naszą więź z Kościołem.
 • udziela nam specjalnej mocy Ducha św. do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
 • udziela nam łaski, aby nigdy nie wstydzić się Krzyża.

75. Czym jest dar mądrości?

Dar mądrości pomaga nam przyjąć punkt widzenie samego Boga i wiedzieć, co jest mądre a co głupie.

76. Czym jest dar rozumu?

Dar rozumu uzdalnia nas do dobrego rozumienia wiary i wiedzy, jak zyskiwać a nie tracić ducha Bożego.

77. Czym jest dar rady?

Dar rady prowadzi do roztropności, aby człowiek z Bożą pomocą wybierał dobro, a unikał zła.

78. Czym jest dar męstwa?

Dar męstwa daje siłę wytrzymania różnych prób, aby człowiek odważnie świadczył o wierze i nie zachowywał się tchórzliwie.

79. Czym jest dar umiejętności?

Dar umiejętności pozwala rozeznać to, co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.

80. Czym jest dar pobożności?

Ten dar prowadzi nas do relacji synowskiej z Bogiem. wyzwala nas z ducha niewoli i daje nam duch przybrania za synów.

81. Czym jest dar bojaźni Bożej?

Dar bojaźni bożej to powierzenie się dobroci naszego Ojca, który tak bardzo nas kocha i pytaniem siebie, czy ja kocham Go całym sercem i ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego.

82. Wymień owoce Ducha Świętego.

Miłość, Radość, Pokój, Cierpliwość, Uprzejmość, Dobroć, Łagodność, Wierność, Opanowanie.

 

TO SA JUŻ WSZYSTKIE PYTANIA Z KATECHIZMU NA EGZAMIN DO BIERZMOWANIA.